درباره ما

مختصری در رابطه با مسئول فنی آزمایشگاه دکتر واحدی:

-متخصص پاتولوژی آناتومیکال وکلینیکال

-فلوشیب فوق تخصصی مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک

-مدیرگروه پاتولوژی تبریز از سال 1397

-عضو هیات بورد منطقه ای پاتولوژی

-پزشک نمونه سال 1397